ห้องสมุดหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก
ห้องสมุดวิทยาลัยการทัพบก
ห้องสมุดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ห้องสมุดศูนย์การทหารราบ
ห้องสมุดกองวิทยาการศูนย์การทหารม้า
ห้องสมุดศูนย์การทหารปืนใหญ่
ห้องสมุดสงครามพิเศษ ( ศิริสัมพันธ์ )
หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก
ห้องสมุดโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก
ห้องสมุดสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กองวิทยาการกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ห้องสมุดกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก
ห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ห้องสมุดกรมการสารวัตรทหารบก
ห้องสมุดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก
ห้องสมุดกรมสรรพาวุธทหารบก
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กรมการทหารช่าง
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบก
ห้องสมุดกรมทหารสื่อสาร
ห้องสมุดกรมการสัตว์ทหารบก
ห้องสมุดส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง
ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ห้องสมุดโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก
ห้องสมุดโรงเรียนข่าวทหารบก
ห้องสมุดโรงเรียนนายสิบทหารบกCopyright © 2015 Army Headquarters Library
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200