ห้องสมุดหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก

ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก

ห้องสมุดวิทยาลัยการทัพบก

ห้องสมุดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ห้องสมุดศูนย์การทหารราบ

ห้องสมุดกองวิทยาการศูนย์การทหารม้า

ห้องสมุดศูนย์การทหารปืนใหญ่

ห้องสมุดสงครามพิเศษ ( สิริสัมพันธ์ )

หอสมุดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก

ห้องสมุดโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก

ห้องสมุดสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กองวิทยาการกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ห้องสมุดกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารบก

ห้องสมุดวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ห้องสมุดกรมการสารวัตรทหารบก

ห้องสมุดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก

ห้องสมุดกรมสรรพาวุธทหารบก

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กรมการทหารช่าง

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารบก

ห้องสมุดกรมทหารสื่อสาร

ห้องสมุดกรมการสัตว์ทหารบก

ห้องสมุดส่วนการศึกษา โรงเรียนการกำลังสำรอง

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ห้องสมุดโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

ห้องสมุดโรงเรียนข่าวทหารบก

ห้องสมุดโรงเรียนนายสิบทหารบกCopyright © ๒๐๑๕ Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐