พระเกียรติประวัติทางทหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
( 17 เมษายน )

Copyright © 2015 Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200