พระราชวิเทโศบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112
Copyright © 2015 Army Headquarters Library
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200