ระเบียบการใช้ห้องสมุดระเบียบการใช้ห้องสมุด

การสมัครสมาชิก

บริการของห้องสมุด

กำหนดการยืมคืนระเบียบการใช้ห้องสมุด

   1. ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก (Library members include:)
       1.1 ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ สังกัดหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก และครอบครัว
       1.2 ข้าราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นๆ ของกระทรวงกลาโหม
       1.3 ข้าราชการ สังกัดหน่วยราชการอื่นนอกกระทรวงกลาโหม
       1.4 บุคคลภายนอกสามารถขอเข้าใช้ห้องสมุด แต่ไม่มีสิทธิยืมหนังสือ


  1. Library members include:
       1.1 RTA personnel and families,
       1.2 Personnel of the Ministry of Defence, the Royal Thai Armed Forces, the Royal Thai Navy, and the Royal Thai Air Force,
       1.3 Personnel of other ministries,
       1.4 Personnel not listed above are guests who may obtain library services, but are not permitted to borrow library items.

Go To Top


การสมัครสมาชิก

หลักฐานการสมัครสมาชิก

   แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ  /  บัตรประจำตัวประชาชน

Membership Application:

   ID card are required for membership application at front desk.

Go To Top


บริการของห้องสมุด

- บริการยืม - คืน  (Providing references and books for borrowing,)
- บริการยืมระหว่างห้องสมุดในหน่วยกองทัพบก
      (Assisting book borrowing amongst RTA libraries,)
- บริการโสตทัศนวัสดุ  (Audio/Video items,)
- บริการตอบคำถาม - ช่วยการค้นคว้า  (Researching assistance,)
- บริการอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ WiFi  (Wi-Fi internet access,)
- บริการจองหนังสือผ่านทางออนไลน์  (On-line book reservation,)
- บริการตรวจสอบประวัติข้อมูลการยืม / ขยายเวลายืมด้วยตนเอง  (Self-services, and)
- บริการมุมความรู้ศูนย์คุณธรรม  (Moral Promotion Corner. )

Go To Top


กำหนดการยืมคืน

  1. หลักเกณฑ์ในการยืมหนังสือ และโสตทัศนูปกรณ์
       1.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดบริการให้ยืม
             - หนังสือทั่วไป ไม่เกิน 4 เล่ม 14 วัน
             - วารสาร ไม่เกิน 2 เล่ม 7 วัน
             - นวนิยาย ไม่เกิน 2 เล่ม 14 วัน
             - สื่อโสตทัศนูปกรณ์ (CD/DVD) ไม่เกิน 2 เรื่อง 7 วัน
       1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด
             - หนังสืออ้างอิง
             - หนังสือสำรอง
             - วารสาร
             - หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน


  1. Regulations on borrowing of library items:
       1.1 Borrowing period and fine rates.
             - Textbooks not to exceed 4 items total 14 day
             - Novels not to exceed 2 items total 7 day
             - Periodicals not to exceed 2 items total 14 day
             - CD’s/DVD’s not to exceed 2 items total 7 day
       1.2 References, present-edition journals, and today’s newspaper are not to be borrowed.
Copyright © 2015 Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200