ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก (ARMY HEADQUARTERS LIBRARY)


ประวัติความเป็นมา

            ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก เดิมคือ ห้องสมุดกรมยุทธการทหารบก จัดตั้งเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ยก.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๓/๙๖๘๒ ลง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ โดยฝากความรับผิดชอบและดำเนินงานไว้กับ กองประวัติศาสตร์ทหาร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในศาลาว่าการกลาโหม

            พ.ศ. ๒๕๓๕ กองทัพบก ได้จัดตั้งกองบัญชาการกองทัพบกขึ้น ณ บริเวณ รร.จปร. (เดิม) โดยกรมยุทธการ ทหารบกได้รับมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการ การให้บริการด้านความรู้ (ห้องสมุด) เป็นส่วนรวมให้กับสำนักงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยต่างๆ ที่จะย้ายที่ตั้งเข้าปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพบก

            พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื่องจากกรมยุทธการทหารบกได้รับมอบภารกิจในการให้บริการห้องสมุดในกองบัญชาการกองทัพบก ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพบกใหม่ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ห้องสมุดกรมยุทธการทหารบก จึงได้ปรับประเภทห้องสมุดจากห้องสมุดเพื่อการวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการห้องสมุดภายในหน่วยเป็นห้องสมุดเพื่อการศึกษาระดับห้องสมุดกลางของกองทัพบก เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ยก.ทบ.ที่ กห ๐๔๐๓/๖๒๐๕ ลง ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้กับห้องสมุดตามอัตราของหน่วยในกองทัพบก ทั้ง ๒๕ แห่ง พร้อมกันนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก " มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารหมายเลข ๒ ชั้นที่ ๓

             พ.ศ.๒๕๔๗ จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ทำให้ห้องสมุดต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบก พัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ

เกียรติประวัติ

เกียรติประวัติ

             พ.ศ. ๒๕๔๔ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบรางวัลห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๔ ประเภทห้องสมุดสังกัดหน่วยงาน ให้กับห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก จากการคัดเลือกห้องสมุดทหาร ๓ เหล่าทัพ ทั้ง ๕๒ แห่ง

วิสัยทัศน์ห้องสมุด

             “ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเปิดประตูความคิด  และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ”
Army Headquarters Library

Background

             The Army Headquarters Library was established on November 11, 1983, situating in the Ministry of Defence Hall. At the time, it was named the ‘Directorate of Operations Library’, and was under supervision of the Department of Military History, Directorate of Operations.

             In 1992, the Royal Thai Army (RTA) Headquarters was relocated to the present site. The Library then expanded its services to cover not only the Directorate of Operations, but also all other units under the RTA Headquarters and offices of high-ranking officers. The Library has occupied the west wing of the 3rd floor of Building 2 ever since.

             On July 5, 1993, the Library was reclassified as one of the RTA’s ‘central’ libraries. Its task was not limited to the research purposes, but was escalated to cover the supervision/administration and budget allocation of all 25 RTA libraries. The Library was hence titled ‘Army Headquarters Library’, and has resumed the title since.

             In 2004, the Library was redecorated and was made an e-Library equipped with Wi-Fi facility.

Achievements

             The Library’s excellence was highly recognized in 2001 as it was presented the 2001 Outstanding Organizational Library award by the National Library Association under the Patronage of HRH Princess Sirindhorn. As many as 52 armed forces libraries were nominated that year.

             In 2008, the Moral Promotion Center (Public Organization) had signed an agreement with 10 organizations, including the Royal Thai Army, to collectively promote and instill moral and decency to Thai society. As a result, the Library was selected by the Center to organize a ‘Moral Corner’ within the library service area. The Library was amongst 3 libraries of the RTA that had been honored.

Vision Statement

             ‘The Army Headquarters Library encourages and supports lifetime learning to help open the door of thoughts and help enhance units’ capacity.’Copyright © ๒๐๑๕ Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐