วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

            1.   เพื่อเป็นห้องสมุดกลางของกองทัพบก โดยให้บริการแก่ข้าราชการ และลูกจ้างในกองทัพบก
            2.   เพื่อให้การจัดและดำเนินงานด้านต่างๆ ของห้องสมุดเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล
            3.   เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการแก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของการบริการดังนี้
                  3.1   เพื่อการศึกษา เป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของผู้ใช้บริการเป็นทั้งแหล่งการศึกษาด้วยตนเอง และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก และในสถาบันการศึกษาทั่วไป
                  3.2   เพื่อการวิจัย เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูลประกอบการวิจัย และการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย เหล่า และสายวิทยาการที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยการพัฒนาของกองทัพบก
                  3.3   เพื่อการบริการข่าวสาร เป็นแหล่งรวบรวมและบริการข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
                  3.4   เพื่อความจรรโลงใจ เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้บริการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่านหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความคิด และทัศนคติที่ดี
                  3.5   เพื่อความบันเทิง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจจากการอ่านเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และพึงพอใจ

Objectives of the Library Establishment

            1.   To serve as the RTA’s central library, providing services to personnel and employees of the RTA,
            2.   To help standardize the RTA library,
            3.   To serve the following purposes:
                  3.1   Academics. The Library encourages self-learning process, in addition to RTA military schools and academic institutions.
                  3.2   Research. The Library provides material necessary for quick researches.
                  3.3   Information. The Library serves as an information center of the RTA.
                  3.4   Recreation and entertainment.

Copyright © 2015 Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200