คำถามที่พบบ่อย๑. แต่งกายสุภาพ

๒. ยินดีให้บริการชั้นวางกระเป๋า ถุง ย่าม หีบห่อ สิ่งของหรือสัมภาระทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการห้องสมุด

๓. ไม่วางทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการชดใช้ค่าเสียหายกรณีทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าของผู้ใช้บริการสูญหายภายในบริเวณห้องสมุด

๔. ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รบกวนผู้ใช้บริการรายอื่น และไม่ส่งเสียงดังหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆ ให้เป็นที่รบกวนผู้ใช้บริการรายอื่น

๕. ไม่ตัด ฉีก ทำลาย ทำให้ชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือไม่นำทรัพยากรห้องสมุดออกนอกห้องสมุดก่อนการยืมทรัพยากรหรือก่อนได้รับอนุญาต

๖. ไม่สำรองใช้โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สืบค้นหรือคอมพิวเตอร์ เกินความจำเป็นอันส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น

๗. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกลิ่นรบกวนผู้ใช้บริการรายอื่นเข้าห้องสมุด

๘. ไม่สูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่ให้บริการของห้องสมุด

๙. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องสมุดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ

๑๐. ติดตามอ่านประกาศต่างๆ ของห้องสมุด เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง


           ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตามเวลาราชการ 08.00 – 1600 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


           ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก ยกเว้นในกรณีที่ต้องการยืมทรัพยากรกลับไปอ่านนอกห้องสมุด


           แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน


           โปรดแจ้งวันและเวลาที่สะดวกเข้าเยียมชม โดยติดต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบกล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โทร 0-2297-7367, 0-2297-7367 หรือ E-mail: ARMY_LIBRARY@YAHOO.COM


           โปรดแจ้งทำบาร์โค้ดใหม่กับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก


           โปรดยืมทรัพยากรด้วยตนเอง พร้อมแสดงบาร์โค้ดของห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ส่วนการคืนนั้นสามารถฝากบุคคลอื่นมาคืนได้ โดยไม่ต้องใช้บาร์โค้ดสมาชิก


           หากเป็นบุคลากรภายในกองบัญชาการกองทัพบก จะมีรหัส Wi-Fi ของตนเอง และถ้าหากเป็นบุคคลภายนอกต้องมาทำการลงชื่อเพื่อขอรับรหัส Wi-Fi จากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบกเท่านั้น