ห้องสมุดหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมห้องสมุดกระทรวงกลาโหม

ห้องสมุดกรมการพลังงานทหาร

ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ

ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางหทาร

ห้องสมุดศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

ห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมห้องสมุดกระทรวงกลาโหม

ชื่อห้องสมุด

             ห้องสมุดกระทรวงกลาโหม ( Library of Ministry of Defence )

สังกัด

             กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวง

ที่ตั้ง

             ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ประวัติ

             กรมเสมียนตรา ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด กห. ให้ได้ มาตรฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และเปิดให้บริการในรูปแบบห้องสมุด สมัยใหม่อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 18 มกราคม 2546 เป็นต้นมา
             โทรศัพท์ :  0 2222 3164
             โทรสาร :   0 2222 8837
             โทรทหาร :   525 3340
             E-mail address :  orangee_s@hotmail.com
             Homepage :   -

ประเภทของห้องสมุด

             ห้องสมุดกลาง

ที่อ่านหนังสือจำนวน

             -

ระบบการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

            ระบบทศนิยมดิวอี้ ( D.C. )

Go To Top


ห้องสมุดกรมการพลังงานทหาร

ชื่อห้องสมุด

             ห้องสมุดกรมการพลังงานทหาร ( Defence Energy Department )

สังกัด

             กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ที่ตั้ง

             เลขที่ 496 กรมการพลังงานทหาร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประวัติ

             -
             โทรศัพท์ :  0 2208 9021 - 6 ต่อ 606
             โทรสาร :   0 2208 9028
             โทรทหาร :   5251723
             E-mail address :  Research_DED@hotmail.com
             Homepage :   -

ประเภทของห้องสมุด

             ห้องสมุดประจำหน่วย

ที่อ่านหนังสือจำนวน

             -

ระบบการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

             -

Go To Top


ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ

ชื่อห้องสมุด

             ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ ( The Judge Advocate General's )

สังกัด

             กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ที่ตั้ง

            เลขที่ 47/443 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประวัติ

             ห้องสมุดกรมพระธรรมนูญ ก่อตั้งพร้มกับมีโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ เมื่อปี 2542 ย้ายที่ตั้งใหม่มาอยู่ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบ กรมพระธรรมนูญ ว่าด้วย ห้องสมุด พ.ศ. 2539 เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
             โทรศัพท์ :  0 2980 5800 ต่อ 5447
             โทรสาร :   0 2980 5941
             โทรทหาร :   575 5555 ต่อ 5447
             E-mail address :  salar 5447@hotmail.com
             Homepage :   -

ประเภทของห้องสมุด

             ห้องสมุดประจำหน่วย

ที่อ่านหนังสือจำนวน

             -

ระบบการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

             Schiller ( ห้องสมุดเฉพาะกฎหมาย )

Go To Top


ห้องสมุดศูนย์วิจัยและพัฒนาทางหทาร

ชื่อห้องสมุด

             ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก ( Library of Army Training Command )

สังกัด

             กองส่งเสริมบำรุงความรู้ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ที่ตั้ง

             เลขที่ ๔๑ ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

ประวัติ

             ห้องสมุด ยศ.ทบ. ได้ก่อสร้างตามอนุมัติหลักการ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห 0317/217 ลง 6 มี.ค.11 เรื่อง โครงการห้องสมุดกลางกองทัพบกและได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อ 3 มิ.ย.2513 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้าน เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 20x30 แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2516 เปิดบริการเมื่อ 25 ม.ค. 2517
             โทรศัพท์ :  0 2241 4720
             โทรสาร :   0 2241 4720
             โทรทหาร :   89073 , 89074
             E-mail address :  -
             Homepage :   -

ประเภทของห้องสมุด

             ห้องสมุดประจำหน่วย

ที่อ่านหนังสือจำนวน

             50 ที่นั่ง

ระบบการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

            ระบบทศนิยมดิวอี้ ( D.C. )

Go To Top


ห้องสมุดศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

ชื่อห้องสมุด

             ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก ( Library of Army Training Command )

สังกัด

             กองส่งเสริมบำรุงความรู้ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ที่ตั้ง

             เลขที่ ๔๑ ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

ประวัติ

             ห้องสมุด ยศ.ทบ. ได้ก่อสร้างตามอนุมัติหลักการ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห 0317/217 ลง 6 มี.ค.11 เรื่อง โครงการห้องสมุดกลางกองทัพบกและได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อ 3 มิ.ย.2513 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้าน เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 20x30 แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2516 เปิดบริการเมื่อ 25 ม.ค. 2517
             โทรศัพท์ :  0 2241 4720
             โทรสาร :   0 2241 4720
             โทรทหาร :   89073 , 89074
             E-mail address :  -
             Homepage :   -

ประเภทของห้องสมุด

             ห้องสมุดประจำหน่วย

ที่อ่านหนังสือจำนวน

             50 ที่นั่ง

ระบบการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

            ระบบทศนิยมดิวอี้ ( D.C. )

Go To Top


ห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

ชื่อห้องสมุด

             ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก ( Library of Army Training Command )

สังกัด

             กองส่งเสริมบำรุงความรู้ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ที่ตั้ง

             เลขที่ ๔๑ ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

ประวัติ

             ห้องสมุด ยศ.ทบ. ได้ก่อสร้างตามอนุมัติหลักการ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห 0317/217 ลง 6 มี.ค.11 เรื่อง โครงการห้องสมุดกลางกองทัพบกและได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างเมื่อ 3 มิ.ย.2513 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้าน เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 20x30 แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2516 เปิดบริการเมื่อ 25 ม.ค. 2517
             โทรศัพท์ :  0 2241 4720
             โทรสาร :   0 2241 4720
             โทรทหาร :   89073 , 89074
             E-mail address :  -
             Homepage :   -

ประเภทของห้องสมุด

             ห้องสมุดประจำหน่วย

ที่อ่านหนังสือจำนวน

             50 ที่นั่ง

ระบบการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

            ระบบทศนิยมดิวอี้ ( D.C. )

Go To Top
Copyright © 2015 Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200