ผู้บริหารและบุคลากร


Bootstrap Thumbnail First

พันเอกหญิงนิศารัตน์ รุ่งสิตา

 ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ
ประจำกรมยุทธการทหารบก

Bootstrap Thumbnail First

พันโทหญิงนิรมล เกตุงาม

 ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกกรมยุทธการทหารบก

Bootstrap Thumbnail First

พันตรีหญิงอุษา อ่อนปรีดา

 ตำแหน่ง ประจำแผนกกรมยุทธการทหารบก

Bootstrap Thumbnail First

สิบตรีอนุชิต พานทอง

 ตำแหน่ง เสมียนกรมยุทธการทหารบก

Bootstrap Thumbnail First

นางสุรีรัตน์ เพชรเอี่ยม

 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


Copyright © ๒๐๑๕ Army Headquarters Library.
ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐